Resturant planning, without surprises

Boost profits, reduce climate footprint, improve staff satisfaction. We help restaurants effortlessly ace their planning with accurate sales forecasts.


How does it work?

Learn how sales forecasting was a game-changer for planning at Elin's restaurant. Today, Elin can confidently and effortlessly make better decisions. The margins are greater, the staff is happier, there is less food in the trash bin and a smile on Elin's face.

Labor costs

Profitable

We help you schedule the right number of staff for every shift. With less overstaffing, your margins will grow.

Food waste

Sustainable

With an accurate estimate of future demand, you can optimize inventory and food preparation. A win-win for you and for the climate.

Implementation

Easy to use

We set up the system, you focus on your customers. No training required – you and your staff will be ready to go in no time.

It's advanced, not complicated

Sophisticated machine learning technology allows our model to generate tailored sales predictions with unmatched accuracy.We would love to dig into the details with you, but know that you have more important things to take care of, so we made it simple. Every morning, we send you a forecast of daily sales over the next 14 days. A straightforward and easy way to improve decision-making.

We do the work, you focus on your business

Get Forkcast

We'll guide you through the process. First, we find the best solution for your restaurant. Then, we set it up for you while you take care of your customers. You'll be ready to go in a week or two.

  1. Book a demo free of charge

  2. Relax while we set up the system

  3. Lean on sales forecasts for improved decision-making

  4. See staff thrive, waste shrink, and margins grow

Book a demo

Restaurangplanering, utan överraskningar

Vässa lönsamheten, minska klimatavtrycket, stärk personalnöjdheten. Vi hjälper restauranger att enkelt optimera sin planering med hjälp av träffsäkra försäljningsprognoser.


Hur funkar det?

Se hur försäljningsprognoser blev nyckeln för att Elin skulle få sin verksamhet på fötter. Idag kan hon med självsäkert och enkelt fatta bättre beslut. Marginalerna är större, personalen är gladare, det slängs mindre mat och Elin har ett leende på läpparna.

Personalkostnad

Lönsamt

Vi ser till att du har rätt mängd personal vid rätt tidpunkt. Med mindre överbemanning växer dina marginaler.

Matsvinn

Hållbart

Med en träffsäker prognos för framtida efterfrågan kan du optimera inköp och matförberedelser. En win-win för dig och för klimatet.

Implementering

Enkelt

Vi installerar systemet, du fokuserar på dina gäster. Ingen utbildning behövs – du och din personal är redo att komma igång på nolltid.

Avancerat, men inte komplicerat

En modell som bygger på modern maskininlärningsteknik möjliggör våra skräddarsydda prognoser med oslagbar träffsäkerhet.Vi skulle gärna gå in på detaljerna, men vi vet att du har viktigare saker att tänka på, så vi gjorde det enkelt. Varje morgon får du en prognos för daglig omsättning två veckor framåt. Ett enkelt och tydligt stöd för att stärka ditt beslutsfattande.

Vi gör jobbet, du fokuserar på verksamheten

Skaffa Forkcast

Vi leder dig genom processen. Först hittar vi den bästa lösningen för just din restaurang. Sedan bygger vi den åt dig medan du tar hand om dina gäster. Du kommer vara startklar inom en vecka eller två.

  1. Boka ett kostnadsfritt demomöte

  2. Koppla av medan vi bygger ditt system

  3. Ta hjälp av försäljningsprognoser för förbättrat beslutsfattande

  4. Se personalen trivas bättre, matsvinnet minska och marginalerna växa

Boka ett demomöte