AI-drivna försäljningsprognoser som optimerar din restaurang

+25%

Högre träffsäkerhet på schemaläggning och inköp

En game changer för din restaurangverksamhet

 • Bättre lönsamhet när du använder dina resurser mer effektivt. Rätt kapacitet vid rätt tidpunkt.

 • Nöjdare personal när schemat träffar rätt redan från början. Ingen rings in, ingen skickas hem.

 • Mindre klimatavtryck när du undviker onödigt matsvinn. Köp in det som kommer gå åt, inte mer.

Jan
Krögare,
Malmö


"Forkcast underlättar för mig som krögare. Stressen minskar och jag fattar bättre beslut."

Naida
Restaurangchef, Norrköping


"Med Forkcast kan planeringen delegeras, så att man inte blir beroende av en enskild individ."

Fredrik
Ekonomichef, Stockholm


"Träffsäker planering är nyckeln till god lönsamhet. Forkcast är enormt hjälpsamt för att nå dit."

Lucas
Barchef,
Uppsala


"Forkcast gör personalens situation mer förutsägbar då schemat blir rätt från början."

Avancerat. Inte komplicerat.

En modell som bygger på AI-teknik möjliggör skräddarsydda prognoser med oslagbar träffsäkerhet.Vi skulle gärna gå in på detaljerna, men vi vet att du har viktigare saker att tänka på. Därför har vi gjort det enkelt för dig. Modellen utför flera timmars manuellt arbete varje sekund, men för dig är den lika lätt att använda som en väderprognos.

 • +13 modellparametrar

 • +15 000 datapunkter per restaurang

 • +90% träffsäkerhet

 • +7 000 kronor besparing per månad för en medelstor restaurang

Hur går det till?

 1. Våra experter installerar Forkcast på nolltid och kopplar ihop det med ditt POS-system.

 2. Forkcast analyserar varje dag +15 000 unika datapunkter för just din restaurang och genererar en träffsäker daglig försäljningsprognos för de kommande två veckorna.

 3. En rapport landar automatiskt i din mejlkorg varje morgon, så att du och din personal enkelt kan fatta data-drivna beslut som lägger grunden för en ännu mer framgångsrik verksamhet.

Kom igång redan idag

Restaurant planning, without surprises.

© 2022, Forkcast. All Rights Reserved.

Restaurant planning, without surprises.

© 2022, Forkcast. All Rights Reserved.

Skaffa Forkcast

Restaurant planning, without surprises.

© 2022, Forkcast. All Rights Reserved.

AI-driven sales forecasts optimizing your restaurant

+25%

Higher accuracy for schedules and inventory

A game changer for your restaurant business

 • Higher profits when you use your resources more efficiently. The right capacity at the right time.

 • Happier staff when the schedule is on target from the start. Nobody is called in, nobody is sent home.

 • Reduced footprint when you avoid unnecessary food waste. Stock what you will sell, not more.

Jan
Restaurateur,
Malmö


"Forkcast makes my life easier. Stress is reduced and I make better decisions."

Naida
Restaurant Manager,
Norrköping


"Forkcast allows planning to be delegated, so that we don't depend on a single individual."

Fredrik
Chief Finance Officer, Stockholm


"Accurate planning is the key to sustainable profits. Forkcast is extremely useful to get there."

Lucas
Bar Manager,
Uppsala


"Forkcast gives employees more predictability, since the right schedule is set from the start."

Advanced. Not complicated.

A model based on AI technology enables tailored forecasts with outstanding accuracy.We would love going into detail, but we know you have more important things to do. Therefore, we made it easy for you. The model handles hours of manual work every second, but for you it is as simple to use as a weather forecast.

 • +13 model parameters

 • +15 000 data points per restaurant

 • +90% accuracy

 • +700 euro saved per month for a mid sized restaurant

How does it work?

 1. Our experts install Forkcast in no time and connect it to your POS-system.

 2. Forkcast analyzes +15 000 unique data points relating to your restaurant every day to generate an accurate daily sales forecast for the next two weeks.

 3. A report automatically arrives to your inbox every morning, so that you and your staff can effortlessly make data-driven decisions that help your business succeed.

Get started today

Restaurant planning, without surprises.

© 2022, Forkcast. All Rights Reserved.

Restaurant planning, without surprises.

© 2022, Forkcast. All Rights Reserved.

Get Forkcast

Restaurant planning, without surprises.

© 2022, Forkcast. All Rights Reserved.